Regulamin konkursu poetyckiego na napisanie i recytację wiersza nawiązującego do nazwy „Guzikowa Kraina”

Organizator:

 • Organizatorem konkursu jest Zespół wychowania przedszkolnego.
 • Konkurs jest organizowany w ramach promocji nazwy przedszkola tj „Guzikowa Kraina”.
 • Osoby odpowiedzialne: Sylwia Grabowska, Joanna Justat

Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności twórczych, poetyckich i recytatorskich dzieci
 • zachęcanie do występów przed publicznością
 • promocja twórczości dzieci
 • utożsamianie się z własnym przedszkolem.

Zasady organizacyjne:

 • Konkurs przeznaczony jest dla chętnych dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych Przedszkola Samorządowego w Sochocinie.
 • Każdy z uczestników we współpracy z rodzicami opracowuje wiersz,  a następnie recytuje samodzielnie lub z rodzicem.
 • Nagranie recytacji wiersza należy zapisać na płycie CD i złożyć do wychowawcy do dnia  26.03.2021r.
 • Rodzic zgłasza uczestnictwo dziecka wychowawcy grupy do 08.03.2021r.

Jury oceniać będzie prezentacje według następujących kryteriów:

 • zgodność treści z tematem konkursu
 • dykcja, emisja głosu, tempo, modulacja, intonacja
 • interpretacja utworu
 • ogólny wyraz artystyczny.

Postępowania końcowe:

 • Jury przyznaje I, II , III miejsce.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy za udział, laureaci dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
 • Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej przedszkola.
 • Najciekawsze wykonania na stronie internetowej Miasta i Gminy Sochocin.