Rodzicu, zapoznaj się !!!

Organizacja opieki w Guzikowej Krainie Przedszkolu Samorządowym w Sochocinie z uwzględnieniem wytycznych epidemicznych GIS- informacja dla rodzica:

1.Grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Do oddziału przyporządkowani są ci sami opiekunowie.

2.W sali, w której przebywają dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Wykorzystywane klocki, zabawki, przybory sportowe (piłki obręcze itp.) są dokładnie myte,  lub dezynfekowane.

3. Dzieci nie przynoszą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

4. Sale są wietrzone  co najmniej raz na godzinę, w czasie wyjść dzieci, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

5. Zapewniono taką organizację pracy, która ogranicza stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci. Zastosowano różne godziny przyjmowania/odchodzenia dzieci z poszczególnych oddziałów w odstępach 15- minutowych oraz różne godziny zabawy dzieci na dworze.

6. Osoby dorosłe pracujące z dziećmi  zachowują zalecany dystans społeczny między sobą, w  przestrzeni przedszkola.

7. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi .

8.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola starają się zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców .

9.Rodzice najmłodszych dzieci mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej przedszkola tylko w okresie adaptacyjnym z zachowaniem  wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

10.Pozostali rodzice nie wchodzą do budynku przedszkola. Dzieci wchodzą do budynku wejściem głównym A i wejściem bocznym ( od strony placu zabaw) B.

11.Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

12. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez dorosłe osoby zdrowe.

13.Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

14. Wychowawcy kontaktują się z rodzicami/ opiekunami dziecka telefonicznie lub przez pocztę elektroniczną.

15.Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. Przedszkole posiada 2 termometry bezdotykowe.

16. Wyznaczono miejsce izolacji z zapewnieniem minimum 2 m odległości od pozostałych osób w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka lub osoby dorosłej.

17. Dzieci regularnie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich oraz z placu zabaw po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowaniu sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.

18.Dzieci myją ręce wodą z mydłem po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

19. W czasie trwania pandemii dzieci nie myją zębów w przedszkolu. Rodzice powinni dopilnować, aby dzieci myły zęby w domu rano, przed przyjściem do przedszkola i wieczorem, przed snem.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni.

1.Przed wejściem do budynku  umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.

2.Pracownicy przedszkola regularnie myją ręce wodą z mydłem oraz pilnują, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

3.Codzienne prace porządkowe, uwzględniają szczególnie utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.

4.Przeprowadzając dezynfekcję panie sprzątające przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

5.Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy zostali zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).

6.W łazienkach wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. Toalety są na bieżąco dezynfekowane.

Godziny wejścia i wyjścia w  Guzikowej Krainie  w roku szkolnym 2021-2022

Lp. Oddział przedszkolny   Godz. przyjścia Godz. wyjścia
1. Ps1.  3-latki 8.00 wejście A 13.00, 14.00,15.00 wejście A
2. Ps2.  4-latki 7.45 wejście A 13.00,14.00,15.00 wejście A
3. Ps3.  5-latki 7.45 wejście B 13.00,13.45,14.45 wejście B
4. Ps4   6-latki 7.30 wejście A 13.45, 14.45, wejście A
5. Ps5 oddział przedszkolny w szkole 8.05 wejście A /w budynku szkoły/ 14.00 wejście A /w budynku szkoły.

Dzieci zapisane od godz.7.00 wchodzą wejściem A o godz. 7.00, dzieci zapisane do godz.16. wychodzą wejściem A po przyjściu rodzica.

Wejście A – wejście główne

Wejście B – wejście  boczne od strony placu zabaw.